Εξωτερικές φορολογικές εργασίες

Εκπροσώπηση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε πληρωμή φόρων,πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές επαγγέλματος φυσικών και νομικών προσώπων, και στοιχείων της κάθε επιχείρησης.

Επίσης, μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην αίτηση και παραλαβή πιστοποιητικών από τα Πρωτοδικεία Αθηνών-Πειραιώς, στην έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων, στην θεώρηση πίνακα ωρών εργασίας, στη κατάθεση αναγγελίας πρόσληψης προσωπικού καθώς και στην εγγραφή εργαζομένων στον ΟΑΕΔ.