ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
 • > Ίδρυση & οργάνωση επιχειρήσεων
 • > Τήρηση βιβλίων
 • > Φοροτεχνικά – εργατικά – κοστολόγηση
 • > Προληπτικός έλεγχος ορθής εφαρμογής της φορολογικής της εργατικής &της ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • > Μετατροπ ές συγχωνεύσεις
 • > Αξιολόγηση επενδύσεων
Β. ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • > Επιχειρηματικός στρατηγικός σχεδιασμός , προγραμματισμός δρασης
 • > Διάγνωση &θεραπεία προβλημάτων
 • > Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων ( αξιολόγηση- εκπαίδευση κ.λ.π )
 • > Προγραμματισμός εκροών –εισροών /ταμειακών ροών
 • > Εφαρμογές διοίκησης ολικής ποιότητας – ISO
 • > Οργάνωση υπηρεσιών αποθήκευσης & εφοδιασμού (LOGISTIC SERVICES)
 • > Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Γ. ΚΛΑΔΟΣ MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • > Ανάλυση ευκαιρίων εύρενα –επιλογή αγορών στόχων
 • > Σχεδιασμός & εφαρμογή προγραμμάτων MARKETING (Έρευνα αγοράς,προώθησης πωλήσεων κ.λ.π)
 • > Οργάνωση εκδηλώσεων (Συνεδρίων ,Συγκεντρώσεων Τύπου, Εκθέσεων , Διαλέξεων )
 • > Ηλεκτρονικό marketing
Δ. ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
 • > Οικονομοτεχνικές μελέτες , αναπτυξιακός , κοινοτικά προγράμματ
Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • > Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων – υποκαταστήματα
 • > Έρευνα ξένων αγορών – Διεθνείς συνεργασίες
 • > Διεθνή επιχειρηματική επικοινωνία – συμβάσεις
ΣΤ . ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
 • > Επιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης
 • > Κοινωτικά προγράμματα εκπαίδευσης
 • > Εφαρμοσμένη έρευνα –μελέτες
 • > Ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία με Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα