ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Α. ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
> Ίδρυση & οργάνωση επιχειρήσεων
> Τήρηση βιβλίων
> Φοροτεχνικά – εργατικά – κοστολόγηση
> Προληπτικός έλεγχος ορθής εφαρμογής της φορολογικής της εργατικής &της ασφαλιστικής νομοθεσίας
> Μετατροπ ές συγχωνεύσεις
> Αξιολόγηση επενδύσεων

Β. ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
> Επιχειρηματικός στρατηγικός σχεδιασμός , προγραμματισμός δρασης
> Διάγνωση &θεραπεία προβλημάτων
> Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων ( αξιολόγηση- εκπαίδευση κ.λ.π )
> Προγραμματισμός εκροών –εισροών /ταμειακών ροών
> Εφαρμογές διοίκησης ολικής ποιότητας – ISO
> Οργάνωση υπηρεσιών αποθήκευσης & εφοδιασμού (LOGISTIC SERVICES)
. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Γ. ΚΛΑΔΟΣ MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
> Ανάλυση ευκαιρίων εύρενα –επιλογή αγορών στόχων
> Σχεδιασμός & εφαρμογή προγραμμάτων MARKETING (Έρευνα αγοράς,προώθησης πωλήσεων κ.λ.π)
> Οργάνωση εκδηλώσεων (Συνεδρίων ,Συγκεντρώσεων Τύπου, Εκθέσεων , Διαλέξεων )
> Ηλεκτρονικό marketing

Δ. ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
> Οικονομοτεχνικές μελέτες , αναπτυξιακός , κοινοτικά προγράμματ

Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
> Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων – υποκαταστήματα
> Έρευνα ξένων αγορών – Διεθνείς συνεργασίες
> Διεθνή επιχειρηματική επικοινωνία – συμβάσεις

 ΣΤ . ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
> Επιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης
> Κοινωτικά προγράμματα εκπαίδευσης
> Εφαρμοσμένη έρευνα –μελέτες
> Ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία με Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα